Poskytované právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní servis spočívající v právních konzultacích, vypracování písemných stanovisek či rozborů ke konkrétním otázkám, návrhu řešení či postupu v dané situaci, jednání s protistranou, přípravě smluvní či jiné dokumentace a v zastupování před obecnými nebo rozhodčími soudy či správními orgány. To vše především v uvedených oblastech práva;

Obchodní právo: 

komplexní služby související se založením obchodní společnosti, sepisování a připomínkování obchodních smluv, včetně smluv uzavíraných v mezinárodním obchodním styku, zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty, vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku, převody obchodních podílů, změny zápisů v obchodním rejstříku, zastupování v soudních řízeních v obchodněprávních věcech, jakož i u rozhodčích řízení, směnky, úschovy cenných papírů a jiných listin;

Občanské právo: 

sepisování a připomínkování smluv, zejména smluv o převodech nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, smluv nájemních, zástavních, o věcných břemenech, spory ze závazkových vztahů, spory o náhradu škody, zastupování před soudy a v řízeních před katastrálními úřady;

Pracovní právo: 

sepisování a připomínkování veškerých pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o hmotné odpovědnosti, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru apod.), neplatnost rozvázání pracovního poměru a zastupování v těchto sporech, komplexní poradenství podnikatelským subjektům v oblasti pracovního práva;

Rodinné právo: 

zastupování v řízeních o rozvod manželství, zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného) a v řízeních o vypořádání společného jmění manželů včetně sepisu příslušných dohod, zastupování v řízeních o výživném.

 

 

 

 

 

text